MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 167697

  HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

• Mali Danışmanlık Hizmetleri

• Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,

• Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

• Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,

• Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,

• Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar,

• Yıllık beyannamelerin hazırlanması,

• Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,

• Serbest Bölge uygulamaları,

• Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,

• Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,

• Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,

• Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,

• Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

• Vergi, Yabancı Sermaye, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Finansal Kiralama, Factoring, Teşvik, Kambiyo Mevzuatı, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Ticaret Hukuku, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer mali mevzuatla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmak, konu ile ilgili personelin eğitilmesini sağlamak

• Mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar ile konuya ilişkin görüşlerimizin yayınladığımız sirküler yoluyla bildirilmesi

• Müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek

• Müşterilerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırabilmelerine yönelik genel anlamda vergi planlamasına ilişkin öneriler hazırlamak

• Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi suretiyle müşterilerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmak

• Firmanın yıllık geçici vergi ile gelir ve/veya kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak

• Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinden alınacak görüşler çerçevesinde çözümler üretmek ve uygulamayı yönlendirmek

• Üçüncü kişilerle düzenlenen mukavelelerin mali mevzuat yönünden incelenmesi ve görüş verilmesi

• Firmanın vergi incelemesine alınması halinde vergi inceleme elemanlarına gerekli bilgilerin verilmesi hususunda destek olmak

• Firmanın vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu müracaatlarını hazırlamak ve bu komisyona, vekalet verilmesi halinde firma adına katılmak

• Bu çerçevede, özellikli olarak da aşağıda belirtilen vergi danışmanlık hizmetlerini müşterilerimize sunulmaktadır.

 

DENETİM VE TASDİK HİZMETLERİMİZ

Yıllık Kurumlar veya Gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki çerçevesindeki sorumluluğumuz, firmaya ait defter, kayıt ve belgelerin sürekli olarak denetlenmesi suretiyle mümkün olabilmektedir. 

Bu nedenle, belli dönemlerde işyerine deneyimli ve firmanın işlem hacmine uygun sayıda personel ile yapılan ziyaretler yoluyla denetimler gerçekleştirilmekte, sorunların doğmadan önlenebilmesi ve uygulamalara önceden yön verilebilmesi amacıyla sözlü ve yazılı öneriler hazırlanmaktadır. 

Ayrıca denetim çalışmaları sırasında vergi planlama fırsatlarının tespiti imkanı doğabilmekte ve bu fırsatlar şirket yönetiminin dikkatine sunulmaktadır.

 

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

Vergi uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

• Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

• Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi,

• Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,

• Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,

• İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,

• Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi

• Müşterilerimizin vergi incelemesine alınması halinde vergi inceleme elemanlarına gerekli bilgilerin verilmesi hususunda destek olmak

• Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi

• Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması

• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması

• Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması; Vergi davalarına ilişkin yargı sürecinde dava dilekçelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak

• Yargı sürecinde duruşmalara katılarak gerekli desteği vermek

• Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi